Regulamin

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY

w serwisie internetowym

www.joga-online.pl

 

§1. Definicje

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Serwisu;

 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży w ramach serwisu www.joga-online.pl ;

 4. Sprzedawca i Usługodawca- Samadhi Joga Marta Haskins, ul. Mielczarskiego 1 lok E, 02-798 Warszawa, NIP 679-248-17-73, REGON 141819110, marta.haskins@samadhijoga.pl.

 5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży usług, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

 6. Usługi – kursy, programy i materiały w zakresie tematyki jogi, udostępniane jako treści cyfrowe, będące przedmiotem zamówienia w serwisie.

 7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem serwisu internetowego www.joga-online.pl .

 3. Właścicielem serwisu internetowego jest Usługodawca/Sprzedawca Samadhi Joga Marta Haskins, ul. Mielczarskiego 1 lok E, 02-798 Warszawa, NIP 679-248-17-73, REGON 141819110.

 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.joga-online.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 5. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego pełna akceptacja.

 6. Korzystanie z serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa (jedna z następujących): Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript.

 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Serwis internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 8. Zabronione jest korzystanie z Serwisu Internetowego polegające na :

 1. dostarczaniu i przekazywaniu treści bezprawnych;

 2. podejmowaniu działań, które będą uciążliwe dla innych Klientów czy Sprzedawcy/Usługodawcy oraz funkcjonowania całego serwisu.

 3. podejmowaniu działań niezgodnych z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

§3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów :

 1. Konto Użytkownika

 2. Składanie zamówienia oraz zawieranie Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

 1. Korzystanie z Konta Użytkownika możliwe jest po rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron serwisu.

 2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 3. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.

 4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

 5. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za 14 dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Usługodawcą lub zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu.

 6. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

§4. Umowa sprzedaży

 1. Informacje prezentowane na stronie Serwisu Internetowego stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wypełnienie formularza zamówienia oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 3. Klient musi dokonać wyboru określonego produktu tj. Usług (dostęp przez określony czas do pakietu kursów, programów i materiałów w zakresie tematyki jogi ), podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 4. Wybór zamawianych produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Po podaniu przez Klienta korzystającego z serwisu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży, objętej zamówieniem. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia do realizacji zamówienia stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta.

 7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust.6.

 

§5. Dostawa i płatność

 

 1. W związku z faktem, iż Produkty znajdujące się w Ofercie należą do produktów elektronicznych ich dostawa odbywa się online. W ramach wykupionego pakietu Użytkownik otrzymuje nielimitowany dostęp do Produktów elektronicznych przez wybrany przez siebie okres czasu(miesiąc, 6 miesięcy, 12 miesięcy). Po upływie wybranego okresu czasu klient ma możliwość wykupienia nowego dostępu do Produktów.

 2. Przed upływem końcowego okresu Klient jest informowany o zbliżającym się okresie ważności produktu, pod rygorem utraty dostępu. Nie następuję automatyczne przedłużenie dostępu do produktów.

 3. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT .
 4. Klient może wybrać następujące metody płatności:

 1. płatność elektroniczna Przelewy 24 (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta.);

– Operator płatności- Przelewy 24 ( PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.).

 1. Użytkownik dokonując płatności elektronicznej zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej dokonaniem o wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora realizującego płatności, jeżeli w danej usłudze jest taka możliwość. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.

 2. Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej, Użytkownik w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych.

 3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT (w przypadku Klienta, który jest Przedsiębiorcą).

§6. Prawo do odstąpienia od Umowy i jego wyłączenie

 

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie tylko do umów zawieranych z Konsumentami.

 2. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny.

 3. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§7. Tryb reklamacyjny

 

 1. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:

a) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,

b) e-mail (login) Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,

c) przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,

d) podpis osoby składającej reklamację oraz datę.

 1. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail : marta.haskins@samadhijoga.pl.

 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 3. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

 4. Klient, będący konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń.

 5. Konsument jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

 6. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§8. Ochrona danych osobowych

 

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca, jako Administrator danych osobowych, zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa europejskiego i polskiego oraz w zgodnie z Polityką Prywatności. Szczegóły w Polityce prywatności dostępnej na Stronie Internetowej www.joga-online.pl .

 2. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (RODO).

 

§9. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy(Usługodawcy), a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 2. Sprzedawca(Usługodawca) dołoży wszelkich starań, aby Serwis Internetowy oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

 3. Sprzedawca(Usługodawca) zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.

 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą(Usługodawcą) a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą(Usługodawcą) a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy (Usługodawcy.)

 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 7. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

 8. Niniejszy Regulamin – w nowym brzmieniu – obowiązuje od 30.10. 2020 roku.

Dokumenty:

Odstapienie od umowy